CHỈ SỐ


CFD LUÔN LÀ MỘT TRONG NHỮNG SẢN PHẨM ĐẦU TƯ ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT. TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HANTEC SỬ DỤNG NỀN TẢNG GIAO DỊCH MT4 TIÊN TIẾN VÀ PHẤN ĐẤU CUNG CẤP MỨC CHÊNH LỆCH THẤP CÓ TÍNH CẠNH TRANH, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG MIỄN PHÍ VÀ TOÀN DIỆN CHO KHÁCH HÀNG, ĐỂ BẠN THOẢI MÁI, ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THEO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG.


BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
HKG33 Chỉ số Hang Seng Hồng Kông 1 0.1 HKD1 1 50 0.375% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 2.5 TỐI THIỂU 2S Thứ hai 09:15 - Thứ sáu 02:45 Thứ hai - Thứ sáu 12:00-13:00;16:30-17:15
NAS100 Chỉ số Nasdaq 100 1 0.1 USD 1 1 50 0.375% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.4 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
SPX500 Chỉ số Standard & Poor's 500 10 0.01 USD 1 1 50 0.375% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.2 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
US30 Chỉ số Dow Jones Industrial Average - DJIA 30 1 0.1 USD 1 1 50 0.375% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.6 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
A50 Chỉ số FTSE China A50 1 1 USD 1 1 20 0.375% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 5 TỐI THIỂU 2S Thứ hai 09:05-04:30
Thứ ba - Thứ bảy 09:00-04:30
Thứ hai - Thứ sáu 16:30-17:00 ; 04:30-09:00
AUS200 Chỉ số Úc 200 1 0.1 AUD1 1 50 0.375% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 0.7 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:50 - Thứ bảy04:00
Mùa đông: Thứ hai 07:50 - Thứ bảy 05:00
Mùa hè: Thứ hai - Thứ sáu 13:30-14:10; 04:00-06:50
Mùa đông: Thứ hai - Thứ sáu 14:30-15:10; 05:00-07:50

BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
HKG33 Chỉ số Hang Seng Hồng Kông 1 0.1 HKD1 1 50 0.75% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 2.5 TỐI THIỂU 2S Thứ hai 09:15 - Thứ sáu 02:45 Thứ hai - Thứ sáu 12:00-13:00;16:30-17:15
NAS100 Chỉ số Nasdaq 100 1 0.1 USD 1 1 50 0.75% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.4 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
SPX500 Chỉ số Standard & Poor's 500 10 0.01 USD 1 1 50 0.75% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.2 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
US30 Chỉ số Dow Jones Industrial Average - DJIA 30 1 0.1 USD 1 1 50 0.75% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.6 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
A50 Chỉ số FTSE China A50 1 1 USD 1 1 20 0.75% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 5 TỐI THIỂU 2S Thứ hai 09:05-04:30
Thứ ba - Thứ bảy 09:00-04:30
Thứ hai - Thứ sáu 16:30-17:00 ; 04:30-09:00
AUS200 Chỉ số Úc 200 1 0.1 AUD1 1 50 0.75% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 0.7 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:50 - Thứ bảy04:00
Mùa đông: Thứ hai 07:50 - Thứ bảy 05:00
Mùa hè: Thứ hai - Thứ sáu 13:30-14:10; 04:00-06:50
Mùa đông: Thứ hai - Thứ sáu 14:30-15:10; 05:00-07:50

BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
HKG33 Chỉ số Hang Seng Hồng Kông 1 0.1 HKD1 1 50 1.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 2.5 TỐI THIỂU 2S Thứ hai 09:15 - Thứ sáu 02:45 Thứ hai - Thứ sáu 12:00-13:00;16:30-17:15
NAS100 Chỉ số Nasdaq 100 1 0.1 USD 1 1 50 1.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.4 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
SPX500 Chỉ số Standard & Poor's 500 10 0.01 USD 1 1 50 1.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.2 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
US30 Chỉ số Dow Jones Industrial Average - DJIA 30 1 0.1 USD 1 1 50 1.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.6 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:15
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:15
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:15-6:00
Màu đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:15-7:00
A50 Chỉ số FTSE China A50 1 1 USD 1 1 20 1.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 5 TỐI THIỂU 2S Thứ hai 09:05-04:30
Thứ ba - Thứ bảy 09:00-04:30
Thứ hai - Thứ sáu 16:30-17:00 ; 04:30-09:00
AUS200 Chỉ số Úc 200 1 0.1 AUD1 1 50 1.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 100% số tiền ký quỹ ban đầu 0.7 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:50 - Thứ bảy04:00
Mùa đông: Thứ hai 07:50 - Thứ bảy 05:00
Mùa hè: Thứ hai - Thứ sáu 13:30-14:10; 04:00-06:50
Mùa đông: Thứ hai - Thứ sáu 14:30-15:10; 05:00-07:50

* Chỉ số chỉ định sẽ xuất hiện trong giây lát, vui lòng chú ý. Hantec International Finance áp dụng hệ thống giao dịch "lấy lô làm cơ sở". Đồng nghĩa với việc tất cả sản phẩm được tổng hợp thành đơn vị giao dịch tiêu chuẩn. Các đơn vị này thường tương đương giá trị hợp đồng lớn nhỏ (tiền mặt) của đối tượng hiệu chuẩn, hoặc một phần nhỏ của hợp đồng. Điều này giúp đơn giản hoá giao dịch, cho phép khách hàng tăng số lượng giao dịch, đồng thời cung cấp giá cho từng lô đơn vị giao dịch. Kích thước lô của sản phẩm chỉ số chính là một hợp đồng (nghĩa là 1 hợp đồng US30, 1 hợp đồng UK100...). Tuy nhiên, để phản ánh hiệu quả tác động của những thay đổi giá và lãi, lỗ rõ rệt, Hantec International Finance đã thiết lập quy mô giao dịch tối thiểu/tăng dần, xem bảng trên để biết chi tiết. Chú ý:

1 TỈ LỆ ĐÒN BẨY CƠ SỞ LÀ 1:100

2 THỜI GIAN GIAO DỊCH CÓ THỂ THAY ĐỔI DO CÁC NGÀY LỄ/TẾT. KHÁCH HÀNG SẼ NHẬN ĐƯỢC EMAIL BÁO TRƯỚC NẾU PHÁT SINH THAY ĐỔI BẤT KỲ.
3 CÁC SỐ TRONG NGOẶC MÔ TẢ CHÊNH LỆCH KHI ĐÓNG CỬA THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY CÓ LIÊN QUAN.
4 HANTEC INTERNATIONAL FINANCE NỖ LỰC CUNG CẤP CHO CÁC NHÀ GIAO DỊCH MỨC CHÊNH LỆCH THẤP CẠNH TRANH NHẤT; TUY NHIÊN, TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT, ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ KHIẾN CHÊNH LỆCH GIÁ MUA VƯỢT QUÁ MỨC CHÊNH LỆCH HIỂN THỊ TẠI ĐÂY. NGOÀI RA, MỨC CHÊNH LỆCH CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO CÁC TÀI KHOẢN BẰNG ĐỒNG YÊN NHẬT HOẶC CÁC TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU NHÀ MÔI GIỚI. MỘT VÀI CẶP TIỀN TỆ NHẤT ĐỊNH CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI TÀI KHOẢN.
5 TRONG THỜI KỲ BIẾN ĐỘNG VÀ THANH KHOẢN THẤP, CÙNG VỚI KHI PHÁT HÀNH DỮ LIỆU KINH TẾ, SỰ CHÊNH LỆCH CỦA CÁC CẶP TIỀN TỆ LIÊN QUAN CÓ THỂ SẼ TĂNG NGAY LẬP TỨC. BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ GÂY RA KHOẢNG CÁCH VỀ GIÁ, ĐIỀU NÀY CÓ THỂ CHẶN CÁC LỆNH SAU (GIỚI HẠN BÁN, GIỚI HẠN MUA, DỪNG LỖ) ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở MỨC GIÁ YÊU CẦU, MỨC ĐỘ ĐÓNG BĂNG VÀ GIỚI HẠN GIAO DỊCH/LỆNH DỪNG LỖ CŨNG SẼ BỊ ĐIỀU CHỈNH BẤT CỨ LÚC NÀO, PHỤ THUỘC VÀO THỊ TRƯỜNG. CHÚNG TÔI NỖ LỰC THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG Ở MỨC GIÁ THEO YÊU CẦU CỦA LỆNH GIỚI HẠN KHI ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHO PHÉP.CỔ TỨC

Thanh toán cổ tức được áp dụng hầu hết các chỉ tiêu tiền mặt, khi vị trí của bạn thay đổi, việc điều chỉnh rút/thanh toán cổ tức thực hiện bằng hình thức rút/gửi. Khi một cổ phiếu là cổ tức cũ, giá của cổ phiếu này về mặt lý thuyết sẽ giảm khi lượng cổ tức giảm. Thực tế, vì có nhiều lực lượng thị trường đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến cổ phiếu nên điều này không xảy ra thường xuyên. Mức độ suy giảm của CFD tiền mặt chỉ số phụ thuộc vào tỷ trọng của các cổ phiếu trong chỉ số. Nếu trong cùng một ngày có nhiều hơn một CFD là cổ tức cũ, thì số điểm của mỗi chủ sở hữu về mặt lý thuyết sẽ gây ra sự sụt giảm giá của chỉ số này. Hantec có cơ hội nhận hoặc trả cổ tức cho khách hàng có vị trí trong CFD. Nếu chỉ số là tổng chỉ số hoàn vốn, cổ tức sẽ không được điều chỉnh.

Dầu thô hàng sẵn


BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
USOil Dầu thô hàng sẵn (Hoa Kỳ) 1,000 0.01 USD 10 0.01 20 0.25% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 05:00 - 06:00
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 06:00 - 07:00
UKOil Dầu thô hàng sẵn (Anh) 1,000 0.01 USD 10 0.01 20 0.25% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông: Thứ hai 09:00 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 05:00 - 08:00
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 06:00 - 09:00

BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
USOil Dầu thô hàng sẵn (Hoa Kỳ) 1,000 0.01 USD 10 0.01 20 0.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 05:00 - 06:00
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 06:00 - 07:00
UKOil Dầu thô hàng sẵn (Anh) 1,000 0.01 USD 10 0.01 20 0.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông: Thứ hai 09:00 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 05:00 - 08:00
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 06:00 - 09:00

BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
USOil Dầu thô hàng sẵn (Hoa Kỳ) 1,000 0.01 USD 10 0.01 20 1% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông: Thứ hai 07:00 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 05:00 - 06:00
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 06:00 - 07:00
UKOil Dầu thô hàng sẵn (Anh) 1,000 0.01 USD 10 0.01 20 1% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:00 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông: Thứ hai 09:00 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 05:00 - 08:00
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 06:00 - 09:00

Lưu ý:

1 XIN LƯU Ý, GIỜ GIAO DỊCH CÓ THỂ THAY ĐỔI DO NGÀY LỄ/TẾT. MỌI THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TRÊN TRANG WEB.
2 HANTEC INTERNATIONAL FINANCE NỖ LỰC CUNG CẤP CHO CÁC NHÀ GIAO DỊCH MỨC CHÊNH LỆCH THẤP CẠNH TRANH NHẤT; TUY NHIÊN, TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT, ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ KHIẾN CHÊNH LỆCH GIÁ MUA VƯỢT QUÁ MỨC CHÊNH LỆCH HIỂN THỊ TẠI ĐÂY. NGOÀI RA, MỨC CHÊNH LỆCH CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO CÁC TÀI KHOẢN BẰNG ĐỒNG YÊN NHẬT HOẶC CÁC TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU NHÀ MÔI GIỚI. MỘT VÀI CẶP TIỀN TỆ NHẤT ĐỊNH CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI TÀI KHOẢN.
3 TRONG THỜI KỲ BIẾN ĐỘNG VÀ THANH KHOẢN THẤP, CŨNG VỚI KHI PHÁT HÀNH DỮ LIỆU KINH TẾ, SỰ CHÊNH LỆCH CỦA CÁC CẶP TIỀN TỆ LIÊN QUAN CÓ THỂ SẼ TĂNG NGAY LẬP TỨC. BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ GÂY RA KHOẢNG CÁCH VỀ GIÁ, ĐIỀU NÀY CÓ THỂ CHẶN CÁC LỆNH SAU (GIỚI HẠN BÁN, GIỚI HẠN MUA, DỪNG LỖ) ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở MỨC GIÁ YÊU CẦU, MỨC ĐỘ ĐÓNG BĂNG VÀ GIỚI HẠN GIAO DỊCH/LỆNH DỪNG LỖ CŨNG SẼ BỊ ĐIỀU CHỈNH BẤT CỨ LÚC NÀO, PHỤ THUỘC VÀO THỊ TRƯỜNG. CHÚNG TÔI NỖ LỰC THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG Ở MỨC GIÁ THEO YÊU CẦU CỦA LỆNH GIỚI HẠN KHI ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHO PHÉP.
4 NẾU KHÔNG CLOSE POSITION QUA ĐÊM, CHÚNG TÔI SẼ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÀI KHOẢN CỦA BẠN, LÃI SUẤT TÍNH THEO LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG. CHI TIẾT VUI LÒNG THAM KHẢO SÀN GIAO DỊCH HOẶC SAO KÊ.


khí tự nhiênBIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
GASUSD Khí đốt tự nhiên 10,000 0.001 USD 10 0.1 5 0.75% số tiền trong hợp đồng mở 50% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông:Thứ hai 07:05 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:45 - 06:05
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:45 - 07:05

BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
GASUSD Khí đốt tự nhiên 10,000 0.001 USD 10 0.1 5 1.5% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông:Thứ hai 07:05 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:45 - 06:05
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:45 - 07:05

BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
GASUSD Khí đốt tự nhiên 10,000 0.001 USD 10 0.1 5 3% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 200% số tiền ký quỹ ban đầu 5Pips TỐI THIỂU 2S Mùa hè: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 04:45
Mùa đông:Thứ hai 07:05 - Thứ bảy 05:45
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 04:45 - 06:05
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 05:45 - 07:05


Cổ phiếu Hoa KỳBIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
AAPL.us Apple 1 0.01 USD 1 1 50 3% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.01 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: thứ hai 21:31 - Thứ bảy 03:59
Mùa đông: Thứ hai 22:31 - Thứ bảy 04:59
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 03:59-21:31
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 04:59-22:31
GOOGL.us Google
AMZN.us Amazon
NFLX.us Netflix
FB.us Facebook
NVDA.us Nvidia Corporation
TSLA.us Tesla Inc.
COIN.us COIN Coinbase
JNJ.us Johnson & Johnson
BA.us BA The Boeing Company
LVS.us LVS Las Vagas Sands Corp.
NIO.us NIO Inc.
BABA.us Alibaba Group Holding Ltd.
LI.us Li Auto Inc.
JD.us JD.com Inc.

BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
AAPL.us Apple 1 0.01 USD 1 1 50 3% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.01 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: thứ hai 21:31 - Thứ bảy 03:59
Mùa đông: Thứ hai 22:31 - Thứ bảy 04:59
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 03:59-21:31
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 04:59-22:31
GOOGL.us Google
AMZN.us Amazon
NFLX.us Netflix
FB.us Facebook
NVDA.us Nvidia Corporation
TSLA.us Tesla Inc.
COIN.us COIN Coinbase
JNJ.us Johnson & Johnson
BA.us BA The Boeing Company
LVS.us LVS Las Vagas Sands Corp.
NIO.us NIO Inc.
BABA.us Alibaba Group Holding Ltd.
LI.us Li Auto Inc.
JD.us JD.com Inc.

BIỂU TƯỢNG Lô hợp đồng (mỗi lô) BIẾN ĐỘNG GIÁ TỐI THIỂU Giá mỗi Pip SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỐI ĐA Ký quỹ mở cửa (USD) Ký quỹ đóng cửa bắt buộc (USD) Ký quỹ khoá (một bộ) KHOẢNG CÁCH ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU (TỪ GIÁ THỊ TRƯỜNG) THỜI GIAN ĐẶT HÀNG MỚI Thời gian giao dịch (BJT) Thời gian kết toán (BJT)
AAPL.us Apple 1 0.01 USD 1 1 50 3% số tiền trong hợp đồng mở 20% số tiền ký quỹ ban đầu 60% số tiền ký quỹ ban đầu 0.01 TỐI THIỂU 2S Mùa hè: thứ hai 21:31 - Thứ bảy 03:59
Mùa đông: Thứ hai 22:31 - Thứ bảy 04:59
Mùa hè: Thứ ba - Thứ sáu 03:59-21:31
Mùa đông: Thứ ba - Thứ sáu 04:59-22:31
GOOGL.us Google
AMZN.us Amazon
NFLX.us Netflix
FB.us Facebook
NVDA.us Nvidia Corporation
TSLA.us Tesla Inc.
COIN.us COIN Coinbase
JNJ.us Johnson & Johnson
BA.us BA The Boeing Company
LVS.us LVS Las Vagas Sands Corp.
NIO.us NIO Inc.
BABA.us Alibaba Group Holding Ltd.
LI.us Li Auto Inc.
JD.us JD.com Inc.


TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH GIÁ CHÊNH LỆCH CHỈ SỐ TOÀN CẦU VÀ CÁC SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG TẠI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HANTEC?
"tất cả các sản phẩm chỉ số không có báo giá lại, cho phép bạn thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.
báo giá có tính cạnh tranh: mức chênh lệch có tính cạnh tranh, cho phép bạn giao dịch thị trường toàn cầu.
tính năng phòng ngừa rủi ro: cùng một sản phẩm có thể mua hoặc bán cùng một lúc."